تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا

تکنیک‌های تقارن و الگو در کتیا به صورت فیلمهای آموزشی MP4 | Video: 720p | زمان ۱:۴۱ ساعت |انگلیسی | حجم۴۶۱  MB |  انگلیسی و فایلهای تمرینی   در این […]

کلیدهای میانبر CATIA V6

Escape Abort the current process or exit the current dialog box (when there is one) F1 Open Help F3 Structure tree out or insert (Toggle specification tree display on and […]