رشد 7/1 درصدی مصرف انرژی در تولید

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از مقدار مصرف انرژی کارگاه‎های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر 1392- 1385 در سال 1392، مصرف انرژی در این کارگاه‎ها، 247 میلیون بشکه معادل […]