فرآیند طراحی محصول

یکی از قدرتمندترین رویه‌های اصلی افزایش بهره‌وری و تسریع در فرایند توسعه محصول جدید؛ به‌کارگیری مستمر تلاش تیم طراحی نسبت به موارد پراهمیت‌تر (از نظر اولویت) است. متأسفانه گاهی اوقات […]