تعرفه آگهی

 

محل قرارگیری قیمت (ریال)
روی جلد ۲۵،۰۰۰،۰۰۰
پشت جلد ۱۲،۰۰۰،۰۰۰
۵ صفحه اول ۳،۰۰۰،۰۰۰
دو صفحه آخر ۳،۵۰۰،۰۰۰
تک صفحه رنگی گلاسه ۲،۰۰۰،۰۰۰
نیم صفحه رنگی گلاسه ۱،۰۰۰،۰۰۰
نیم صفحه تک رنگ ۵۰۰،۰۰۰
دو صفحه روبرو رنگی گلاسه ۳،۵۰۰،۰۰۰
گزارش آگهی(۲ صفحه) ۵،۰۰۰،۰۰۰
عطف مجله ۴،۰۰۰،۰۰۰
تک صفحه تک رنگ ۱،۰۰۰،۰۰۰